ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορείς για την Εταιρεία η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

 

Επωνυμία: ΚΑΜΣΕΚЕ.П.Е.

Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης / ΜΠΟΛΣΤΑΤ: 200181271

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, συγκρότημα κατοικιών ΌβτσαΚούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, συγκρότημα κατοικιών Όβτσα Κούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Τηλέφωνο: 02 957 5108

E-mail: info@kamsec.com

Ιστοσελίδα: kamsec.com

 

Πληροφορίες για την αρμόδιαεποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Η ΚΑΜΣΕΚ ΟΟΔ (που θα αναφέρεται στο εξής λόγω συντομίας ως «Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας» ή «Η Εταιρεία») πραγματοποιεί τη δραστηριότητά της σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Οι παρούσες πληροφορίες έχουν ως σκοπό να σας ενημερώσουν για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται από την Εταιρεία και για τα δικαιώματα σας που σχετίζονται μ’ αυτή την επεξεργασία.

Λόγοι συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

 

Άρθρο 1.Ο Υπεύθυνος επεξεργασίαςσυλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος hotellock.bg και τη σύναψη συμβολαίων με την Εταιρεία βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και πιο συγκεκριμένα βάσει:

 • της ρητής σας συγκατάθεσης που έχετε δώσει ως πελάτη,
 • της εκτέλεσης των καθηκόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας βάσει Συμβουλίου που έχει συνάψει με εσάς,
 • της συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση που επιβάλλεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και
 • για τους σκοπούς της υπεράσπισης των νόμιμων συμφερόντων του Υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου προσώπου.

Σκοπός και αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. 

Άρθρο 2. (1)Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία εσείς μας έχετε διαθέσει σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και με τη σύναψη συμβολαίου με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανόμενα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • δημιουργία προφίλ και διάθεση πλήρης λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • σύναψη και  εκτέλεση συμβολαίου εξ’ αποστάσεως,
 • εξατομίκευση μέρους του συμβολαίου,
 • λογιστικούς σκοπούς,
 • στατιστικούς σκοπούς,
 • προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών,
 • εξασφάλιση της εκτέλεσης του Συμβολαίου παροχής της ανάλογης υπηρεσίας,
 • αποστολή Δελτίου Ενημέρωσης όταν έχετε εκφράσει επιθυμία να λαμβάνετε τέτοιο.

(2) Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις ακόλουθες αρχές:

 • νομιμότητα, αντικειμενικότητακαιδιαφάνεια,
 • περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας,
 • συνοχή με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται,
 • ακρίβεια και εγκαιρότητα  των δεδομένων,
 • περιορισμός της αποθήκευσης για την εκπλήρωση των στόχων,
 • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και εξασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

(3) Κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσει τα ακόλουθά του νόμιμα συμφέροντα:

 • εκτέλεση των υποχρεώσεων του προς τον Εθνικό Φορέα Εσόδων, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλα δημόσια ή δημοτικά όργανα.

Τι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από την Εταιρεία μας;

 

Άρθρο3. (1)  Η Εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες με τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση συμβολαίου αγοροπωλησίας εξ’ αποστάσεως  – ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να δημιουργηθεί προφίλ χρήστη για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό την αγορά προϊόντων και τη διάθεση στοιχείων για την προμήθεια των ήδη αγορασμένων εμπορευμάτων. Η εγγραφή και η δημιουργία προφίλ του χρήση στοon-lineκατάστημα δεν είναι βήματα υποχρεωτικά για τη διάθεση της υπηρεσίας και αυτή είναι προσβάσιμη σε μεγάλο βαθμό και χωρίς τη δημιουργία προφίλ.

Συμπέρασμα από την εκτίμηση αντικτύπου: Βάσει της εκτίμησηςαντικτύπου, που πραγματοποιήθηκε, η διαδικασία «Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση συμβολαίου αγοροπωλησίας εξ’ αποστάσεως» είναι επιλέξιμη και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR).

 • Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με πελάτη ή με συνεργάτη – ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η σύναψη και η εκτέλεση συμβολαίου με εμπορικό συνεργάτη ή με πελάτη και η διαχείριση της συναλλαγής. Έχοντας υπ’ όψη το περιορισμένο εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και το γεγονός ότι μέρος των πληροφοριών συλλέγονται από δημόσιες πηγές με ελεύθερη πρόσβαση, η πραγματοποίηση της εκτίμησηςαντικτύπου δεν είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί η επίπτωση από την πράξη.
 • Αποστολή Δελτίου Ενημέρωσης (Newsletter)– ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής Δελτίου Ενημέρωσης στους πελάτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιο. Έχοντας υπ’ όψη το περιορισμένο εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, η διενέργεια της εκτίμησηςαντικτύπου δεν είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί η επίπτωση από την πράξη.
 • Η άσκηση του δικαιώματος επιστροφήςή υποβολής δήλωση εναντίωσης – ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο χειρισμός της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος επιστροφής ή υποβολής δήλωση εναντίωσης από τον πελάτη. Έχοντας υπ’ όψη το περιορισμένο εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται η διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπουδεν είναι απαραίτητη για την εκτίμηση αντικτύπου της πράξης.

(2) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τουςεξής λόγους:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, κ.λπ.)
  • Σκοπός συλλογής δεδομένων: 1) Επικοινωνία και αποστολή πληροφοριών στον χρήστη, 2) για τους σκοπούς της εγγραφής του χρήστη στο on-lineκατάστημα, όπως  και 3) για την αποστολή Δελτίου Ενημέρωσης.
  • Λόγος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας: Με την αποδοχή των γενικών όρων και την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή με την πραγματοποίηση παραγγελίας χωρίς εγγραφή, ή με την σύναψη γραπτού συμβολαίου μεταξύ του Υπευθύνου Επεξεργασίας και εσάς δημιουργούνται συμβατικές σχέσεις και βάσει αυτών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο «β» του ΓΚΠΔ. Τα στοιχεία σας για την αποστολή Δελτίου Ενημέρωσης επεξεργάζονται βάσει ρητής σας συγκατάθεσης που έχετε δώσει  – άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο «α» του ΓΚΠΔ.
 • Στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή – παράδοση  (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.)
  • Σκοπός συλλογής δεδομένων:  Εκτέλεση των υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με συμβόλαιο αγοροπωλησίας και παράδοσης των αγορασμένων εμπορευμάτων.
  • Βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:  – Με την αποδοχή των γενικών όρων και με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή με την πραγματοποίηση παραγγελίας χωρίς εγγραφή, ή με τη σύναψη γραπτού συμβολαίου μεταξύ του Υπευθύνου Επεξεργασίας και εσάς δημιουργούνται συμβατικές σχέσεις και βάσει αυτών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο «β» του ΓΚΠΔ.
 • Πρόσθετα στοιχεία που έχετε διαθέσει – Σε περίπτωση που επιθυμείτε να  εμπλουτίσετε το λογαριασμόσας χρήστη, μπορείτε να συμπληρώσετε σ’ αυτό στοιχεία όπως: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο.
  • Σκοπός συλλογής δεδομένων: Συμπλήρωση πληροφοριών για τον πελάτη στο λογαριασμό χρήστη του.
  • Λόγοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:  Έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς – άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια «α» του ΓΚΠΔ. Η διάθεση αυτών των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο onlineκατάστημα.

(3) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίαςδεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα:

 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή,
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις,
 • γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα για την κατάσταση της υγείας ή δεδομένα για την σεξουαλική ζωή ή για τον γενετήσιο προσανατολισμό.

(4) Τα προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από τα πρόσωπα που αφορούν.

(5) Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με χρήση δεδομένων.

Άρθρο4. (1) Η Εταιρεία εκτελεί τις ακόλουθες διαδικασίες με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε διαθέσει ως νόμιμος εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος νομικού προσώπου ή εμπορικού εταίρου για τους εξής σκοπούς:

 • Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής: Για τη σύναψη και την εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με εμπορική εταιρεία, επεξεργαζόμαστε μόνο το όνομα, το πατρώνυμο και το επώνυμο του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου από  την Εταιρεία προσώπου. Συμπέρασμα από την εκτίμηση των επιπτώσεων: Έχοντας υπ’ όψη το μικρό αριθμό προσώπων τα δεδομένα των οποίων επεξεργάζονται και τον περιορισμένο όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, η πραγματοποίηση αξιολόγησης της επίπτωσης δεν είναι απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία.

(2)Τα προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από τα ίδια πρόσωπα που αφορούν και από το Εμπορικό Μητρώο του Φορέα Καταχωρίσεων.

(3) Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με χρήση δεδομένων.

 

Άρθρο5. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρά αρχεία δεδομένων (cookies) για να προσφέρει μια πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, για να βελτιώσει τις εμπειρίες των πελατών όταν χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για στατιστικούς σκοπούς, για διευκόλυνση της πρόσβασης κ.λπ., με το οποίο εσείς συμφωνείτε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε και/ ή να διαγράψετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε. Τα cookies δεν είναι προσωπικά δεδομένα και δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση  των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Άρθρο6. (1) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο όχι μεγαλύτερη από την ύπαρξη του λογαριασμού χρήστη σας στο on-lineκατάστημα. Μετά από τη διαγραφή του λογαριασμού σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φροντίζει να διαγράψει και να καταστρέψει όλα τα στοιχεία σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να τα κάνει ανώνυμα (δηλαδή, να τα επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας)

(2) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, που έχετε διαθέσει κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης παραγγελίας που έχετε κάνει χωρίς εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εκτός εάν δεν έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας τα στοιχεία σας να επεξεργάζονται για τους σκοπούς της βελτίωσης της υπηρεσίας, της διάθεσης συστημένου περιεχόμενου, της διάθεσης προσωπικών όρων, προωθήσεων, όπως και για στατιστικούς σκοπούς.

(3) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα που διατέθηκαν σχετικά με τις δοθέντεςon-lineπαραγγελίεςγια 5 έτη με σκοπό της διασφάλισης των νομίμων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας σε περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαφορών με τον πελάτη τουon-line καταστήματος.

(4)Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει σε περίπτωση που η προθεσμία αποθήκευσης των δεδομένων πρέπει να παραταθεί λόγω συμμόρφωσης με κανονιστικέςυποχρεώσεις ή για σκοπούς υπεράσπισης των νόμιμων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή για άλλους λόγους.

(5) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανάλογη προβλεπόμενη περίοδο, που μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία ύπαρξης του λογαριασμού χρήστη σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Άρθρο7.  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας  αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων των εμπορικών του συνεργατών για την περίοδο εκτέλεσης του Συμβολαίου, με σκοπό τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων και των νομίμων υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ενώ η άνω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια της ισχύς του Συμβολαίου που έχει συναφθεί.

 

Μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για επεξεργασία

Άρθρο8. (1) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί κατά την κρίση του να μεταβιβάσει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τον όρο ότι θατηρήσουντις  απαιτήσεις του Κανονισμού (ЕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).

(2)Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει σε περίπτωση που σκοπεύει να μεταβιβάσει μέρος ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.  

 

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  σας

 

Αναίρεση της συγκατάθεσης για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Άρθρο9. (1) Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε διαθέσει να επεξεργάζονται για τους σκοπούς της προώθησης αγαθών και της αποστολής  Δελτίου Ενημέρωσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, συμπληρώνοντας το έντυπο αναίρεσης της συγκατάθεσης που θα βρείτε στο  Παράρτημα 1 ή να καταρτίσετε Αίτηση με ελεύθερο κείμενο που μπορείτε να μας  στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Όταν λάβουμε το Αίτημά σας, θα σας στείλουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία έχετε αναφέρει για τη λήψη του Δελτίου Ενημέρωσης και των διαφημιστικών μηνυμάτων, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για τη διαπίστωση σας ως παραλήπτης του Δελτίου και υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για το οποίο πρόσωπο έχει δηλωθεί η αναίρεση της συγκατάθεσης.

(3) Η αναίρεση της συγκατάθεσης δεν έχει επίπτωση στη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει τελέσει έως τότε.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

 

Άρθρο10. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επιβεβαίωση εάν επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με εσάς  στέλνοντας Αίτημα με ελεύθερο κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Έχετε το δικαίωμα ναέχετε πρόσβαση στα στοιχεία που σχετίζονται με εσάς, όπως και στις πληροφορίες που αφορούν τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

(3)Μετά από την παραλαβή του Αιτήματος σας, θα σας στείλουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας ή για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για τη διαπίστωση σας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για  πρόσβαση στον οποίων έχει δηλωθεί αίτημα.

(4) Μετά από τη διαπίστωση σύμφωνα με το άρθρο 3, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας διαθέσει κατόπιν ζήτησης αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται και σχετίζονται με εσάς σε ηλεκτρονική ή άλλη κατάλληλη μορφή.

(5) Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δωρεάν αλλά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιφυλάσσεται να επιβάλλει διαχειριστικό τέλος σε περίπτωση επανάληψης ή υπερβολικής συχνότητας των αιτημάτων.

 

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης

 

Άρθρο11. (1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε ανακριβές στοιχεία  που σας αφορούν μέσω της επιλογής «Επεξεργασία λογαριασμού».

(2) Μπορείτε να διορθώσετε ή  να συμπληρώσετε τα ανακριβές ή μη πλήρες προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν κατευθείαν από τον λογαριασμό  χρήστη σας στην ιστοσελίδα ή αποστέλλοντας Αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το έντυπο του  Παραρτήματος 4 ή καταρτίζοντας Αίτηση με ελεύθερο κείμενο.

 

Δικαίωμα διαγραφής(„να ξεχαστείτε“)

 

Άρθρο12. (1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή μέρους ή όλων των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με σας, ενώ ο Υπεύθυνος  Επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να τα διαγράψει χωρίς αβάσιμη καθυστέρηση, όταν  υφίσταται οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι απαραίτητα πια για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή επεξεργαστεί με άλλο τρόπο,
 • έχετε αναιρέσει τη συγκατάθεσή σας βάσει της οποίας επεξεργάζονται τα δεδομένα και δεν υφίσταται άλλος βάσιμος λόγος για την επεξεργασία,
 • κάνετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανόμενα και για τους σκοπούς της άμεσης προώθησης προϊόντων και δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που να υπερισχύουν,
 • τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία,
 • τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να διαγραφούν σε εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή με τη νομοθεσία κράτους μέλους, που επιβάλλεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 • τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σχετικά με την προσφορά υπηρεσίας στην κοινότητας της πληροφορίας.

(2) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να διαγράψει προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που τα έχει αποθηκεύσει και τα επεξεργάζεται:

 • για άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος πληροφόρησης,
 • για τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί την επεξεργασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία του κράτους – μέλους, η οποία εφαρμόζεται για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος  ή την άσκηση επισήμων αρμοδιοτήτων, που του έχουν ανατεθεί,
 • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο τομέα της δημόσιας υγείας,
 • για τους σκοπούς της αρχειοθέτησης από δημόσιο συμφέρον, για επιστημονικές ή ιστορικές μελέτες ή για τους σκοπούς της στατιστικής,
 • για την διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

(3) Για να εξασκήσετε το δικαίωμά σας «να ξεχαστείτε» είναι απαραίτητο να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αίτημα για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται, συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος 2 ή καταρτίζοντας Αίτηση με ελεύθερο κείμενο, μετά από το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφή σας ή για να δώσετε παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την διαπίστωσή σας ως χρήστης του καταστήματος  και υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει ληφθεί Αίτημα διαγραφής.

(4) Μετά από τη επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου που έχει υποβάλλει το Αίτημα και του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί, θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας  που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη παράγραφο 3.

(5) Σε περίπτωση που υφίσταται παραγγελία που έχετε κάνει και αυτή είναι σε διαδικασία επεξεργασίας η συντομότερη στιγμή που μπορείτε να ζητήσετε «να σας ξεχάσουν» είναι η ολοκλήρωση της παραγγελίας με επιτυχία.

 

Δικαίωμα περιορισμού

 

Άρθρο13. (1)Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με σας, στέλνοντας μας Αίτημα με ελεύθερο κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σε προθεσμία που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι μη νόμιμη, αλλά δεν επιθυμείτε τα προσωπικά στοιχεία να διαγραφούν, αλλά μόνο η χρήση τους να περιοριστεί,
 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν έχει πια ανάγκη από τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά εσείς επιθυμείτε να εξακολουθήσουν να υφίστανται για τη διαπίστωση, εξάσκηση ή υπεράσπιση των νομικών σας απαιτήσεων,
 • Έχετε υποβάλλει ένσταση κατά της επεξεργασίας σε αναμονή για έλεγχος εάν η νόμιμοι λόγοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα.

(2) Μετά από την παραλαβή του Αιτήματος σας θα στείλουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφή σας ή για να δώσετε παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την διαπίστωσή σας ως χρήστης του καταστήματος και υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει ληφθεί Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας.

(3) Μετά από την επαλήθευση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, αλλά δεν θα διαγράψει τις δημοσιεύσεις που έχετε κάνει στο onlineκατάστημα σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες.

 

Δικαίωμα στηφορητότητα των δεδομένων

 

Άρθρο14. (1) Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του Συμβολαίου που έχετε συνάψει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ή σε περίπτωση που τα δεδομένα σας επεξεργάζονται  με αυτοματοποιημένο τρόπο, μπορείτε:

 • να ζητήσετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να σας διαθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή και να τα μεταβιβάσει σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας άμεσα να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας που έχετε επιδείξει, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

(2) Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων στέλνοντας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος 3 ή Αίτημα με ελεύθερο κείμενο, μετά από το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφή σας ή για να δώσετε παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες για την επαλήθευσή σας ως χρήστης του καταστήματος και ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει ληφθεί Αίτημα φορητότητας των δεδομένων.

(3) Μετά από επαλήθευση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Εταιρεία θα στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει τα δεδομένα, που επεξεργάζεται και σχετίζονται με σας σε μορφή XML.

 

Δικαίωμα λήψης πληροφοριών

 

Άρθρο15.Μπορείτε να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να σας ενημερώσει σχετικά με όλους τους παραλήπτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομέναγια τα οποία έχει ζητηθεί διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμός επεξεργασίας έχουν αποκαλυφθεί. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να διαθέσει αυτή την πληροφορία εάν η διάθεση δεν είναι εφικτή ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Δικαίωμα ένστασης

 

Άρθρο16. Μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όσο αφορά τον ίδιο, συμπεριλαμβανόμενα και στις περιπτώσεις που αυτά επεξεργάζονται για τους σκοπούς της δημιουργίας προφίλ και της άμεσης προώθησης προϊόντων.

 

Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Άρθρο17. (1) Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαπιστώσει παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παραβίαση, όπως και για τα μέτρα που έχουν παρθεί ή έπεται να παρθούν.

(2) Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει σε περίπτωση που:

 • έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σχετικά με τα δεδομένα που έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση της ασφάλειας,
 • έχει λάβει στη συνέχεια μέτρα που εξασφαλίζουν ότι η παραβίαση δεν θα δημιουργήσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματά σας,
 • η ενημέρωση θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Πρόσωπα στα οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Άρθρο18. (1) Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της παροχής της υπηρεσίας σε πλήρη λειτουργικότητα και έχοντας υπόψη τα συμφέροντά σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να διαθέσει τα δεδομένα στα ακόλουθα πρόσωπα που είναι χειριστές επεξεργασίας δεδομένων:

Χειριστής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 

 

 

………………………………………..         ……………………………………………………………

………………………………………..         ……………………………………………………………

………………………………………..         ……………………………………………………………

 

(2) Οι χειριστές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τηρούν όλες τις απαιτήσεις νομιμότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Άρθρο19. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν πραγματοποιεί μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτες χώρες.

Άρθρο20.Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας βάσει των άνω αναφερομένων ή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ακολουθεί:

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Άρθρο21. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των εντύπων που επισυνάπτονται. Φυσικά, αυτά τα έντυπα δεν είναι υποχρεωτικά και μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας σε οποιαδήποτε μορφή που περιέχει δήλωση προς το σκοπό αυτό και σας προσδιορίζει ως κάτοχος των δεδομένων.

Άρθρο22.Σε περίπτωση που η συγκατάθεση αφορά μεταβίβαση δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους κατά την μεταβίβαση των δεδομένων προς τρίτες  χώρες σε περίπτωση έλλειψης λύσης για κατάλληλη προστασία και κατάλληλων μέσων προστασίας.

Παράρτημα 1

 

Έντυπο για αναίρεση συγκατάθεσης  για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

Το ονοματεπώνυμό σας*: …………………….

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που έχετε χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail)*: …………………….

 

Προς:

Επωνυμία: ΚΑΜΣΕΚ ΟΟΔ

Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης / ΜΠΟΛΣΤΑΤ: 200181271

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, συγκρότημα κατοικιών ΌβτσαΚούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, συγκρότημα κατοικιών Όβτσα Κούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Τηλέφωνο: 02 957 5108

E-mail: info@kamsec.com

Ιστοσελίδα: kamsec.com

 

Με την παρούσα επιστολή αναιρώ τη συγκατάθεσή μου για επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που διέθεσα για τους σκοπούς της αποστολής Δελτίου Ενημέρωσης, διαφημιστικών μηνυμάτων και άλλων υλικών προώθησης αγαθών και είμαι ενημερωμένος για τους όρους αναίρεσης συγκατάθεσης σύμφωνα με τις Υποχρεωτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των προσώπων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα ή την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ακολουθεί:

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Παράρτημα2

 

Αίτημα «να ξεχαστώ» – για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με μένα

 

Το ονοματεπώνυμό σας*: …………………….

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που έχετε χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail)*: …………………….

 

Προς:

Επωνυμία: ΚΑΜΣΕΚ ΟΟΔ

Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης / ΜΠΟΛΣΤΑΤ: 200181271

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, συγκρότημα κατοικιών ΌβτσαΚούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, συγκρότημα κατοικιών Όβτσα Κούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Τηλέφωνο: 02 957 5108

E-mail: info@kamsec.com

Ιστοσελίδα: kamsec.com

 

Παρακαλώ όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζετε και αποθηκεύετε, που διατέθηκαν από εμένα ή από συνδεδεμένα με εμένα πρόσωπα, που σχετίζονται με μένα, σύμφωνα με την αναφερόμενη ταυτοποίηση, να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων σας.

Δηλώνω ότι γνωρίζω ότι ορισμένα ή όλα τα προσωπικά μου δεδομένα μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των νομίμων του υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα ή την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ακολουθεί:

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Παράρτημα3

 

Αίτημα για φορητότητα των προσωπικών δεδομένων 

 

Το ονοματεπώνυμό σας*: …………………….

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που έχετε χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail)*: …………………….

 

Προς:

Επωνυμία: ΚΑΜΣΕΚ ΟΟΔ

Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης / ΜΠΟΛΣΤΑΤ: 200181271

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, συγκρότημα κατοικιών ΌβτσαΚούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, συγκρότημα κατοικιών Όβτσα Κούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Τηλέφωνο: 02 957 5108

E-mail: info@kamsec.com

Ιστοσελίδα: kamsec.com

 

Παρακαλώ όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εμένα και τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων σας να μου αποσταλθούν  σε μορφή XMLστη διεύθυνση:

e-mail: …………………….

Ο Χειριστής που λαμβάνει τα δεδομένα: …………………….

 

Ονομασία: …………………….

Αριθμός αναγνώρισης (Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης, ΜΠΟΥΛΣΤΑΤ, Αριθμός Μητρώου στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων): …………………….

E-mail: …………………….

 

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας  σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα ή την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ακολουθεί:

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

 

Παράρτημα4

 

Αίτημα διόρθωσης δεδομένων

 

Το ονοματεπώνυμό σας*: …………………….

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που έχετε χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα*: …………………….

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail)*: …………………….

 

Προς:

Επωνυμία: ΚΑΜΣΕΚ ΟΟΔ

Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης / ΜΠΟΛΣΤΑΤ: 200181271

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, συγκρότημα κατοικιών ΌβτσαΚούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, συγκρότημα κατοικιών Όβτσα Κούπελ 2, πολυκατοικία 2, Γραφεία της ΚΑΜΣΕΚ

Τηλέφωνο: 02 957 5108

E-mail: info@kamsec.com

Ιστοσελίδα: kamsec.com

 

Παρακαλώ τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται που διατέθηκαν από εμένα ή από τρίτα συνδεδεμένα με εμένα πρόσωπα, να διορθωθούν όπως ακολουθεί:

Στοιχεία που υπόκεινται σε διόρθωση:

…………………………………………..

Παρακαλώ να διορθωθούν με τον εξής τρόπο:

…………………………………………..

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τα άνω αναφερόμενα ή την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ακολουθεί:

 

Ονομασία: Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:  Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, Τ. Κ.1592, λεωφόρος ΠροφέσορΤβετάνΛάζαροβ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg